top of page
Praktijk innovatie, management, administratie, organisatie, specialisaties Dietist, praktijk, zorgprofessional, psycholoog

Algemene voorwaarden Diëtetiek Studies.

 

Diëtetiek Studies heeft enkele algemene voorwaarden opgesteld om verspreiding van materiaal te voorkomen en zo Diëtetiek Studies te beschermen.

Artikel 1: Copyright: Digitale sessies en materialen

Copyright

Met betrekking tot verspreiding/gebruik commerciële doeleinden voorlichtingsmateriaal. Het is niet toegestaan om voorlichtingsmateriaal verkregen via Dietetiek Studies voor commerciële doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te delen. Er worden juridische stappen ondernomen wanneer voorlichtingsmaterialen/ formulieren worden gebruikt voor zakelijke/commerciële doeleinden (denk bijv. aan gebruik voor eigen praktijk, presentaties en seminars, workshops etc.).

Digitale sessies

Digitale sessies kunnen alleen voorafgaand aan een consult worden voldaan (betaling). U ontvangt een dag of enkele dagen alvorens de sessie een factuur en betaallink. Digitale sessies vinden plaats via Zoom, Teams, Facetime of WhatsApp video (of ander programma, in overleg tussen de cursist en diëtist). Het is niet toegestaan om sessies op te nemen zonder toestemming van de diëtist. Het is tevens niet toegestaan om materiaal te verspreiden aan derden of voor commerciële doeleinden in te zetten.

Artikel 2: Programma gebruik

Gebruikte video-bel programma's voor het afnemen van digitale consulten / sessies;

- Facetime

- Zoom

- Teams

- WhatsApp

- Skype

Artikel 3: Afspraak afzeggen
Indien u niet bij een gemaakte afspraak aanwezig kunt zijn, belt, smst, Whatsappt, of e-mailt u Dietetiek Studies dan alstublieft zo spoedig mogelijk. Wanneer u een consult korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunt u bellen/sms-en/Whatsappen op: 0630005867 (Gelieve de voicemail inspreken bij geen gehoor).
 
Door het bevestigen van een gemaakte afspraak (per email, sms, WhatsApp (telefonisch)), gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Dietetiek Studies en is er een bevoegdheid om een factuur op te stellen mb.t. een 'no show' of afmelding binnen 24uur. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak of 'no show' kan er geen beroep worden gedaan op herroepingsrecht.

Bij last-minute afzeggingen (24 uur of minder dan 24 uur voor de sessie/de afspraak) worden de kosten 100% doorberekend aan de coachee. 

Artikel 4 - Betaling

Bij Dietetiek Studies is het enkel mogelijk voorafgaand aan de sessie(s).

Digitale sessies; online, telefonisch (chat consulten) afgenomen dienen altijd voorafgaand aan het consult te worden voldaan per bank-overmaking of zakelijke ING betaallink (of betaalopdracht. - te betalen met elke bank). U ontvangt hiervoor voorafgaand aan de sessie een factuur per email (met praktijk informatie, zodat de factuur kan worden toegevoegd aan de boekhouding - mbt mogelijk aftrekken van de inkomstenbelasting).

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

De inhoud van de sessies, het advies van de coach/diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de coachee van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach/diëtist.

 

​Website informatie: Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend; Mogelijke fouten of onjuistheden in geschrift. 

Artikel 6 - Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een coach/diëtist werkzaam bij Dietetiek Studies, dochterbedrijf vallend onder Dietistenpraktijk DDietist? Leg de klacht in eerste instantie voor aan de coach/dietist via Dietetiek Studies.  Komt u er samen echt niet uit? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:


U kunt bij de coach/diëtist zelf navragen bij welke klachtencommissie ze is aangesloten. De coach/diëtist staat ervoor in dat hij of zij conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt. Diëtisten met een zelfstandige praktijk  / coach bedrijf die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.klachtencommissieparamedici.nl). Diëtisten met een zelfstandige praktijk die niet bij deze klachtenregeling zijn aangesloten en diëtisten werkzaam binnen een instelling zijn aangesloten bij een (andere) onafhankelijke geschilleninstantie.

Artikel 7: Privacy 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dietetiek Studies handelt conform deze wet.  In de behandeling van de coach/diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een coach bespreekt tijdens sessies of doorgegeven via emails / telefoon, wordt vertrouwelijk behandeld. Een coach/diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van adviezen m.b.t. hulpvragen rondom uw praktijkwerkzaamheden. Privacyverklaring (klik hier).

Meer informatie 
Als je vragen hebt over de voorwaarden van Dietetiek Studies, dan kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 06-30005867 of via het mailadres praktijk info@ddietist.nl of dietetiekstudies@ddietist.nl

bottom of page